தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 6 | Finance Department 1. G.O.No.131Dt: May 02, 2016|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 01.01.2016 முதல் தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 2. G.O.No.130Dt: May 02, 2016|படிகள் - பழைய ஊதிய விகித அகவிலைப்படி - 01.01.2016 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 3. G.O No. 118Dt: April 20, 2016|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1-1-2016ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 4. G.O No. 117Dt: April 20, 2016|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2016 முதல் உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 5. G.O No. 2Dt: January 04, 2016|பொங்கல் பண்டிகை, 2016 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 6. G.O Ms.No.1Dt: January 04, 2016|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 7. G.O Ms.No. 317Dt: December 23, 2015|அமர்வு கட்டணம் - அரசுத் துறை குழுக்களில் இடம் பெறும் அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களுக்கு அமர்வு கட்டணம் - உயர்த்துதல்- ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 8. G.O Ms.No. 316Dt: December 22, 2015|அதிகார ஒப்படைப்பு - மாற்றுத் திறனாளிகள் - ஊர்திப்படி - மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்களுக்கு ஊர்திப்படி அனுமதிக்கும் அதிகாரத்தை மாவட்ட அளவிலான சார்பு அலுவலருக்கு ஒப்படைப்பு - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 9. G.O.No. 281Dt: October 26, 2015|படிகள் - பழைய ஊதிய விகித அகவிலைப்படி - 01.07.2015 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 10. அரசாணை எண்.264Dt: October 16, 2015|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1-7-2015ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 11. அரசாணை எண்.264Dt: October 16, 2015|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1-7-2015ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 12. G.O No. 263Dt: October 16, 2015|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 01.07.2015 முதல் தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 13. G.O No. 262Dt: October 16, 2015|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.07.2015 முதல் உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 14. G.O.No.137Dt: April 30, 2015|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.01.2015 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 15. G.O.No.128Dt: April 27, 2015|ஓய்வூதியம் / குடும்ப ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1 1 2015ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 16. அரசு ஆணை எண்.122Dt: April 22, 2015|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 01.01.2015 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 17. அரசு ஆணை எண்.121Dt: April 22, 2015|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2015 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 18. அரசு ஆணை எண்.121Dt: April 22, 2015|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2015 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 19. G.O No. 9Dt: January 08, 2015|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 20. G.O No.10Dt: January 08, 2015|பொங்கல் பண்டிகை, 2015 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 21. அரசு ஆணை எண்.249Dt: October 14, 2014|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.07.2014 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 22. G.O No. 248Dt: October 14, 2014|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 01.07.2014 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 23. G.O.No. 246Dt: October 10, 2014|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி – 1-7-2014ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் –ஆணைகள் – வெளியிடப்படுகின்றன.
 24. G.O.No.245Dt: October 10, 2014|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.07.2014 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 25. G.O. No.221Dt: September 10, 2014|ஓய்வூதியம் - அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வூதியத் திட்டம் இல்லாத டான்சி உள்ளிட்ட அரசு பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு ஓய்வு பெற்று மூன்றில் ஒரு பங்கு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டது - திருத்தம் - வெளியிடப்படுகிறது.
 26. G.O.No.105Dt: April 28, 2014|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.01.2014 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 27. G.O. No. 100Dt: April 09, 2014|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1 1 2014ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 28. G.O.No. 97Dt: April 03, 2014|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2014 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 29. G.O.No. 96Dt: April 03, 2014|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2014 முதற்கொண்டு உயர்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறன.
 30. G.O.No.5Dt: January 06, 2014|பொங்கல் பண்டிகை, 2014 – ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் கிராம அலுவலர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் – ஆணை – வெளியிடப்படுகிறது.
 31. G.O.No.4Dt: January 06, 2014|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2012-2013 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி – ஆணைகள் –வெளியிடப்படுகின்றன.
 32. Letter No. 43105Dt: December 02, 2013|ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத/ விவாகரத்தான/விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது குறித்து தெளிவுரை வழங்குவது- தொடர்பாக.
 33. G.O No. 405Dt: October 11, 2013|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.07.2013 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 34. G.O No. 403Dt: October 10, 2013|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1-7-2013ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 35. G.O No. 402Dt: October 10, 2013|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.72013 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 36. G.O No. 401Dt: October 10, 2013|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.07.2013 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 37. G.O No.158Dt: May 14, 2013|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.01.2013 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 38. G.O. No.147Dt: May 03, 2013|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1 1 2013ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 39. அரசு ஆணை எண்.146Dt: May 02, 2013|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2013 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 40. அரசு ஆணை எண்.145Dt: May 02, 2013|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2013 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 41. G.O.No.75Dt: March 14, 2013|முன்பணம்- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் பண்டிகை முன்பணம் உயர்த்தி வழங்குதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 42. G.O No. 62Dt: February 28, 2013|தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 2000 - திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 43. G.O No. 61Dt: February 28, 2013|தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 1984- திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 44. G.O No. 29Dt: January 31, 2013|ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ரூ.3,050/-ஐ குடும்ப ஓய்வூதியமாக வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 45. G.O No. 6Dt: January 09, 2013|பொங்கல் பண்டிகை, 2013 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் கிராம அலுவலர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 46. G.O No. 5Dt: January 09, 2013|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2011-2012 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 47. G.O No. 373Dt: October 18, 2012|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.07.2012 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 48. G.O No. 365Dt: October 08, 2012|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.7.2012 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 49. G.O No. 363Dt: October 05, 2012|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.7.2012 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 50. G.O No. 362Dt: October 05, 2012|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.07.2012 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 51. G.O No. 306Dt: August 13, 2012|தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர் மருத்துவ நல நிதித் திட்டம், 1995 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்தவமனை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் பட்டியல் கூடுதலாக மருத்துவமனை அங்கீகரித்து ஆணை வெளியிடப்படுகின்றனது.
 52. G.O No. 165Dt: May 21, 2012|ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 53. G.O No.145Dt: April 30, 2012|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.01.2012 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 54. Letter No. 15082Dt: April 24, 2012|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் - கூடுதல் ஓய்வூதியம் மற்றும் கூடுதல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குதல் - தெளிவுரை வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 55. Letter No. 8764Dt: April 18, 2012|தமிழ்நாடு திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள்,2009 - இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் நிலையில் உள்ள பிறவகை ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சாதாரண நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.500/- சிறப்புபடிக்கு மாற்றாக ரூ.750/- தனி ஊதியம் 01-01-11 முதல்.
 56. G.O No. 118Dt: April 10, 2012|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1 1 2012 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 57. G.O No. 117Dt: April 09, 2012|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2012 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 58. G.O No. 116Dt: April 09, 2012|படிகள் - அகவிலைப்படி - 01.01.2012 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 59. Letter No. 44093Dt: February 24, 2012|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள்/குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் - கூடுதல் ஓய்வூதியம் மற்றும் கூடுதல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குதல் - தெளிவுரை வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 60. G.O No 2Dt: January 02, 2012|பொங்கல் பண்டிகை, 2012 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் கிராம அலுவலர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 61. G.O No 1Dt: January 02, 2012|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 62. G.O No. 325Dt: November 28, 2011|ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 63. G.O Ms.No. 295Dt: October 24, 2011|கடனும் முன்பணமும் - அரசு அலுவலர்களுக்கான திருமண முன்பணம் 2011-2012 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு - செயலகத் துறைகள், துறை தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு கூடுதல் நிதி பகிர்ந்தளிப்பது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 64. G.O No. 195Dt: July 15, 2011|தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர் மருத்துவ நல நிதித் திட்டம், 1995 - அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் / சிகிச்சைகள் பட்டியல் - சில மருத்துவமனைகளை கூடுதலாக அங்கீகரித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 65. G.O No. 141Dt: May 19, 2011|ஓய்வூதியம் - அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வூதியத் திட்டம் இல்லாத டான்சி உள்ளிட்ட அரசு பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு ஓய்வு பெற்று மூன்றில் ஒரு பங்கு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கி ஆணையிடப்படுகிறது.
 66. Go.Ms.No. 116Dt: April 06, 2011|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 01.01.2011 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 67. G.O No. 100Dt: March 30, 2011|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1-1-2011 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 68. G.O No. 76Dt: February 28, 2011|குழு காப்பீட்டுத் திட்டம் - மக்கள் நலப் பணியாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதித் திட்டத்தின் கீழ் குழு காப்பீட்டுத் திட்டம் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 69. G.O Ms. No. 71Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - ஒரு நபர் குழுவின் பரிந்துரைகள் - சில வகைப்பணியிடங்களின் ஊதிய விகிதங்கள் திருத்தியமைக்கப்பட்டதன் விளைவாக ஏற்பட்ட ஊதிய முரண்பாடுகள் - திருத்தியமைத்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 70. G.O Ms. No. 70Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் பணிபுரியும் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பணியிடத்திற்கு தனி ஊதியம் மாதமொன்றுக்கு ரூ.500/-அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 71. G.O Ms. No. 69Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - நில அளவைத் துறையில் பணிபுரியும் நில அளவையாளர், வரைவாளர், பிர்கா அளவையாளர் மற்றும் நில பதிவேடு வரைவாளர் பணியிடங்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 72. G.O Ms. No. 68Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணித் துறையில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 73. G.O Ms. No. 67Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - சிறைத்துறையில் பணிபுரியும் சிறைக்காவலர் நிலை-I, முதன்மை தலைமை சிறைக் காவலர், துணை சிறை அலுவலர் மற்றும் சிறை அலுவலர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 74. G.O Ms. No. 66Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - காவல் துறையில் பணிபுரியும் காவலர் நிலை-I, தலைமைக் காவலர், காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 75. G.O Ms. No. 65Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - அனைத்து துறைகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 76. G.O Ms. No. 64Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - வருவாய்த் துறையில் பணிபுரியும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் கிராம உதவியாளர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 77. G.O Ms. No. 63Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - அனைத்து துறைகளிலுள்ள சில வகை அமைச்சு பணியிடங்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 78. G.O Ms. No. 58Dt: February 25, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் பணியாற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 79. G.O Ms. No. 45Dt: February 10, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறை இளநிலை உதவியாளர் / தட்டச்சர்கள், உதவியாளர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை - III ஆகியோருக்கு ஊதிய திருத்தமும், வருவாய்த் துறையின் கீழ் பணியாற்றும் துணை வட்டாட்சியர்.
 80. G.O No. 42Dt: February 07, 2011|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் - கூடுதல் ஓய்வூதியம் மற்றும் கூடுதல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 81. G.O Ms. No. 23Dt: January 12, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிக் கல்வித் துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 82. G.O No. 17Dt: January 11, 2011|ஓய்வூதியம் - அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வூதியத் திட்டம் இல்லாத டான்சி உள்ளிட்ட அரசு பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு ஓய்வு பெற்று மூன்றில் ஒரு பங்கு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு மருத்துவப் படி வழங்கி ஆணையிடப்படுகிறது.
 83. G.O No. 423Dt: November 25, 2010|தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர் மருத்துவ நல நிதித் திட்டம், 1995 - அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் / சிகிச்சைகள் பட்டியல் - சில மருத்துவமனைகளை கூடுதலாக அங்கீகரித்து ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 84. Letter No. 49854Dt: November 02, 2010|ஓய்வூதியம் - 1.1.2006 முதல் திருத்திய ஓய்வூதியம் - தற்காலிக ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் - திருத்திய ஊதிய நிர்ணயப்படி திருத்திய பணிக்கொடை வழங்குதல் - தெளிவுரை வழங்கப்படுகிறது.
 85. G.O.Ms.No.395Dt: October 14, 2010|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள் - செவிலியர்களுக்கு திருத்திய ஊதியம், தொகுப்பூதியம் மற்றும் செவிலியப்படி அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 86. G.O.Ms.No.391Dt: October 07, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் – ஊர்திப்படி - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திங்கள்தோறும் வழங்கப்படும் ஊர்திப்படி ரூ.300/-லிருந்து ரூ.1000/- ஆக 1.10.2010 முதல் உயர்த்தி ஆணைகள் – வெளியிடப்படுகிறது.
 87. G.O.Ms.No.385Dt: October 01, 2010|துப்புரவுப் பணியாளர்கள்--அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்- தினக்கூலி அடிப்படையில் அல்லது தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் நிர்ணயித்தல்-ஆணை --வெளியிடப்படுகிறது.
 88. G.O.Ms.No.383Dt: October 01, 2010|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 1.7.2010 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 89. G.O.Ms.No.375Dt: September 29, 2010|ஓய்வூதியம் -ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.7.2010 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 90. G.O.No.372Dt: September 24, 2010|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.7.2010 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 91. G.O.No.371Dt: September 24, 2010|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.7.2010 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 92. G.O.Ms.No.373Dt: September 24, 2010|பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 2009-10 ஆம் ஆண்டிற்கான போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை (Bonus and Ex-gratia) 2010-11 ஆம் நிதி ஆண்டில் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 93. G.O.No.140Dt: May 27, 2010|கடனும் முன்பணமும் - அரசு ஊழியர்களுக்கான திருமண முன்பணம் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு - செயலகத் துறைகள், துறைத்தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 94. G.O.No.(ms) 113Dt: April 16, 2010|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 1.1.2010 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 95. G.O.No.109Dt: April 05, 2010|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.1.2008 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 96. G.O.No.97Dt: March 27, 2010|திருத்தப்பட்ட தொகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2010 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 97. G.O.No.96Dt: March 27, 2010|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.1.2010 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 98. G.O.No.2Dt: January 02, 2010|பொங்கல் பண்டிகை, 2010 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 99. G.O.No.1Dt: January 02, 2010|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2008-2009 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 100. Letter.No.52717Dt: October 23, 2009|அரசாணை எண். 408, நிதித் (ஓய்வூதியம்) துறை, நாள். 25.8.09-க்கு தெளிவுரை வழங்குதல் தொடர்பாக.
 101. G.O.No.490Dt: October 08, 2009|படிகள் - பழைய ஊதிய விகிதத்தில் அகவிலைப்படி - 1.7.2009 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 102. G.O.No.482Dt: October 05, 2009|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.7.2009 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 103. G.O.No.471Dt: September 22, 2009|மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் - மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.7.2009 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 104. G.O.No.470Dt: September 22, 2009|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.7.2009 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 105. G.O.No.461Dt: September 22, 2009|வருங்கால வைப்பு நிதி - பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் மாதச் சந்தா வீதம் குறித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 106. G.O.No.408Dt: August 25, 2009|ஓய்வூதியம் - அரசுப் பணியாளர்கள் - அரசுப் பணியில் வரையறுக்கப்படாத பணி (Non Provincialised Service), தொகுப்பூதியம் (Consolidated Pay), மதிப்பூதியம் (Honorarium), மற்றும் தினக் கூலி (Daily Wages) அடிப்படையில் பணிபுரிந்த பணிக்காலத்தில் பாதியை முறையான பணிக்காலத்துடன் சேர்த்து ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 107. G.O.Ms.No.331Dt: July 30, 2009|கடனும் முன்பணமும் - அரசு ஊழியர்களுக்கான திருமண முன்பணம் - 2009-2010 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு - செயலகத் துறைகள், துறைத்தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 108. G.O.No.113Dt: March 21, 2009|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.1.2009 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 109. G.O.No.112Dt: March 21, 2009|மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் - மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2009 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 110. G.O.No.111Dt: March 21, 2009|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.1..2009 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 111. G.O.Ms No.11Dt: January 13, 2009|இடைக்கால நிலுவைத் தொகை -- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு திருத்திய ஓய்வூதியம் / குடும்ப ஓய்வூதியம் நிர்ணயித்தல் குறித்த அலுவலர் குழுவின் பரிந்துரையினைச் செயற்படுத்துதல் முடிவடையாத நிலையில் -- இடைக்கால நிலுவைத் தொகை வழங்குதல் --ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 112. G.O.Ms No.10Dt: January 13, 2009|இடைக்கால நிலுவைத் தொகை -- அரசு அலுவலர்களுக்கு திருத்திய ஊதிய விகிதம் நிர்ணயித்தல் குறித்த அலுவலர் குழுவின் பரிந்துரையினைச் செயற்படுத்துதல் முடிவடையாத நிலையில் -- இடைக்கால நிலுவைத் தொகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 113. G.O.No.557Dt: December 30, 2008|பொங்கல் பண்டிகை, 2009 - ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 114. G.O.No.556Dt: December 30, 2008|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2007-2008 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 115. G.O.Ms.No.493Dt: November 13, 2008|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.7.2008 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 116. G.O. Ms.No.492Dt: November 13, 2008|மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் - மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.7.2008 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 117. G.O. Ms. No.491Dt: November 13, 2008|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.7..2008 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 118. G.O. Ms. No.396Dt: September 16, 2008|மாநில நிதி ஆணையம்-மூன்றாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள்-அத்தியாயம்-ஏ - பத்தி எண்.64 (எ) - முத்திரைத் தீர்வை மீதான மேல்வரிக்கான வசூல் கட்டணம் - நகர்ப்புர மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வசூல் கட்டண வீதத்தை ஒரே சீராக 3 விழுக்காடாகத் திருத்தி அமைத்தல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 119. G.O. Ms. No.391Dt: September 15, 2008|சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை - புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவு திட்டம், உலக வங்கி உதவி பெறும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் மூன்றாவது திட்டம் - ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் (பொது) ஆகிய திட்டங்களில் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள், நிலை-மி / சத்துணவு சமையலர்கள், அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் நிலை- மிமி / சமையல் உதவியாளர்கள், குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு கால முறை ஊதியம், ஊதிய உயர்வு மற்றும் சிறப்பு ஓய்வூதியம் அளித்தல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 120. G.O. Ms. No.222Dt: June 03, 2008|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியம் - புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத்திட்டம் - அரசுப்பணியாளர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு - 8 சதவிகிதம் வட்டி - அனுமதித்து - ஆணையிடப்படுகிறது.
 121. G.O. Ms. No.188Dt: May 09, 2008|ஓய்வூதியம் - தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர் நல நிதித் திட்டம், 1995 - ஓய்வூதியதாரர் மாதப்பிடித்தம் உயர்த்தியும் மற்றும் மருத்துவ செலவினத்தின் உச்சவரம்பை உயர்த்தியும் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 122. G.O. Ms. No.109Dt: March 22, 2008|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி - 1.1.2008 ஆம் நாள் முதற்கொண்டு திருத்தப்பட்ட வீதத்தில் அனுமதித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 123. G.O. Ms. No.108Dt: March 22, 2008|மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் - மதிப்பூதியம் / தொகுப்பூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 1.1.2008 முதற் கொண்டு தனி உயர்வு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 124. G.O. Ms. No.107Dt: March 22, 2008|D.A. Tables.
 125. G.O. Ms. No.107Dt: March 22, 2008|படிகள் - அகவிலைப்படி - 1.1.2008 முதற்கொண்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படிவீதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 126. G.O. Ms. No.28Dt: January 29, 2008|அமர்வு கட்டணம் - பல்வேறு துறைகளில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் குழுக்களில் இடம் பெறும் அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களுக்கு அமர்வு கட்டணம் உயர்த்துதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 127. G.O. No.3Dt: January 05, 2008|மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2006 - 2007 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 128. G.O. Ms. No.173Dt: April 01, 2004|இறப்பு மற்றும் ஒய்வு பணிக்கொடை கால தாமதமாக வழங்கப்படும் பணிக்கொடைத் தொகைக்கு வட்டி வழங்குதல் - வட்டி விகிதம் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 129. G.O. Ms. No.111Dt: March 15, 2001|அரசு தகவல் அமைப்பு - தரமான மற்றும் சீரான புள்ளி விவரங்களை இணைய வழியில் அளித்தல்-அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்தை அரசின் தகவல் களஞ்சியமாக செயல்படுத்துதல்.
 130. G.O.Ms.No.420Dt: September 11, 2000|படிகள் - நகர ஈட்டுப்படி - திருநெல்வேலி நகரத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு நகர ஈட்டுப்படி வழங்குதல்.
 131. G.O.Ms.No.393Dt: August 23, 2000|பயணப்படி - தினப்படி - அரசுத் துறை அலுவலர்கள் தமிழ்நாட்டில் அல்லது வெளிமாநிலங்களில் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது வழங்கப்படும் தினப்படியினை மாற்றியமைத்து.
 132. G.O.Ms.No.390Dt: August 23, 2000|தமிழ்நாடு பயணப்படி விதிகள் - பயண மைல் படி - உயர்த்தி.
 133. G.O.Ms.No.362Dt: July 31, 2000|சிறுசேமிப்பு - உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கான ஊக்க உதவித் தொகை - சிறுசேமிப்பு நிகர கூடுதல் வசூல் - மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படும் கடன் தொகை - பத்து விழுக்காடு ஊக்கத் தொகை - வரைமுறைகள்.


 1. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 2. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 3. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 4. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 5. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 6. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 7. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 8. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 9. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 10. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 11. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 12. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 13. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 14. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 15. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 16. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 17. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 18. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 19. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 20. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 21. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 22. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 23. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 24. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 25. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 26. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 27. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 28. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 29. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 30. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 31. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 32. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 33. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 34. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 35. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 36. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 37. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 38. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 39. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 40. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 41. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 42. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 43. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 44. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 45. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 46. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 47. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 48. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 49. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 50. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 51. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 52. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 53. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 54. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 55. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 56. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 57. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 58. 'நீட்' தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? : தமிழக மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
 59. TRB TNTET - ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சான்றிதழ் பெறாதோருக்கு, மறு பிரதி சான்றிதழ் வழங்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 60. TRB - PGT VACANT | முதுநிலை ஆசிரியர் காலி பணியிடம் அதிகரிப்பு - பள்ளி கல்வித்துறை மவுனம்.
 61. தமிழகம் முழுவதும் துறை முன் அனுமதியின்றி உயர்கல்வி பயின்ற 2300 தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 62. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? ஒரீரு நாளில் முறையான அறிவிப்பு!
 63. சென்னை புத்தகக் காட்சி இன்று தொடங்குகிறது 700 அரங்குகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இடம்பெறும்
 64. தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் என்ஜினீயரிங் பாடப்புத்தகம் அகில இந்திய தொழில் நுட்ப கல்விக்குழு கொண்டு வருகிறது
 65. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை 25-ந் தேதிக்கு பிறகு வழங்கப்படும் ராஜேஷ் லக்கானி தகவல்
 66. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) ADMIT CARD | நெட் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
 67. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஜே.எஸ்.கேஹர் பதவியேற்பு
 68. ‘இக்னோ’ பி.எட். நுழைவுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 69. முன்அனுமதி பெறாமல் உயர்கல்வி படித்த ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் முடிவு
 70. அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை மறுப்பு 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேதனை
 71. அரசு-அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலை இல்லா சைக்கிள் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்.
 72. சென்னையில் நடைபெறும் 40-வது புத்தகக்காட்சிக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 700 அரங்குகள், 10 லட்சம் தலைப்புகளில் சென்னை புத்தகக்காட்சி வரும் 6-ம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் தொடங்குவதாகக் கூறினார். வரும் 19-ம் தேதி வரை 14 நாட்களுக்கு நடைபெறும்
 73. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 30 விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவெண்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியீடு. 19.01.2017 அன்று தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நேர்காணல்
 74. TNPSC RECRUITMENT 2017 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SOCIAL CASE WORK EXPERT | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 02.02.2017
 75. ICF எனப்படும் இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு.... >> கடைசித் தேதி :01.03.2017.
 76. ம.பி.யில் ஆசிரியர்களின் சீருடையாகிறது ‘நேரு ஜாக்கெட்’
 77. ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஜன.16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
 78. எஸ்எஸ்சி தேர்வு ஜன.7-ல் தொடங்குகிறது ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 79. பிப்ரவரி 1-ந்தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்
 80. பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2, 10ம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு
 81. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம்!
 82. பல்கலை வரவு - செலவு கணக்கு; சமர்ப்பிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பு!
 83. முதுகலைப்படிப்பில் கிராமப்புற டாக்டர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு
 84. பொங்கலுக்கு முன் சென்னைக்கு புயல் ஆபத்து? வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
 85. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய குழு அமைத்ததை எதிர்த்து வழக்கு ஐகோர்ட்டு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
 86. சிறுவயதில் ஆதார் எண் பதிவு செய்தவர்கள் 15 வயது பூர்த்தியானதும் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 87. செல்போனில் இணைய வசதி இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு அடுத்த மாதம் அறிமுகம்
 88. கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் ஏற்பாடு
 89. தொலைதூரக்கல்வி படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஜன. 16 வரை அவகாசம்
 90. AIIMS - Ph.D PROGRAMME JANUARY 2017 SESSION .LAST DATE 19.01.2017
 91. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) RECRUITMENT 2017 | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - REGISTRAR | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 23.01.2017
 92. தொழில்நுட்ப படிப்புகள் | அங்கீகார நடைமுறை 2017-2018 க்கான பொது அறிவிப்பு | www.aicte-india.org
 93. NEST 2017 | NATIONAL ENTRANCE SCREENING TEST 2017
 94. 2016 செப்டம்பர் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. - பிளஸ்-2 துணைத் தேர்வுகளின் நிரந்தர மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் ஜனவரி 4 முதல் வினியோகம்
 95. பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் திறனறித் தேர்வு தமிழில் எழுதிய மாணவர்கள் 20 சதவீதம் தேர்ச்சி
 96. www.mrb.tn.gov.in | 106 துணை மருத்துவ பணிகள்
 97. இந்திய கடற்படையில் சார்ஜ்மேன் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
 98. www.airindia.com | விமான நிறுவன பணிகளுக்கு நேர்காணல்
 99. 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகள்
 100. விஜயா வங்கி மற்றும் நபார்டு வங்கியில் அதிகாரி பணி
 101. பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் 2510 பணியிடங்கள் என்ஜினீயர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
 102. விதிகளுக்கு புறம்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு: கால்நடை ஆய்வாளர் பணி நியமனங்கள் ஐகோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கும் நீதிபதி உத்தரவு
 103. கல்வித் தகுதியை மறைப்பதும் பணி நடத்தை விதிமீறல்தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு
 104. கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதியுதவி ஏழைகளுக்கு வீட்டுக் கடன் மானியம் வங்கிச் சேவைகள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
 105. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SCIENTIFIC OFFICER (MEDICAL) | NO. OF VACANCIES 5+1+2+4 | LAST DATE 31.01.2017
 106. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST, LAB ASST, OPERATOR | NO. OF VACANCIES 86+13 | LAST DATE 31.01.2017
 107. பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகள் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பேட்டி
 108. டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய விருது | விண்ணப்பிக்க அழைப்பு.
 109. ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி கை பெருவிரல் ரேகை மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் முறை 2 வாரங்களில் தொடங்க இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
 110. மகாளாய அமாவாசை தினம் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை அரசாணை வெளியீடு
 111. ஜனவரி 1 முதல் ஏ.டி.எம்.மில் ரூ.4,500 எடுக்கலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 112. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி 4-ந் தேதி கடைசி நாள்
 113. AAVIN RECRUITMENT 2016 | AAVIN - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - MANAGER AND DEPUTY MANAGER | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 12.01.2017
 114. ரூ.7 லட்சம் கோடி டெபாசிட் செய்துள்ள 60 லட்சம் பேர் பட்டியல் தயார் கருப்பு பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என எச்சரிக்கை
 115. TNCSC RECRUITMENT 2016 | TNCSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION | NAME OF THE POST - COMPANY SECRETARY | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 04.02.2017
 116. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் உயிர் வாழ் சான்றிதழை 15-ந்தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் வருங்கால வைப்புநிதி கழகம் அறிவிப்பு
 117. செல்லாத நோட்டுகளை வங்கியில் செலுத்த இன்று கடைசி நாள் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 1-ந் தேதி முதல் தளர்த்தப்படுகிறது மத்திய மந்திரி தகவல்
 118. கணக்கில் காட்டாத பணத்தை நாளைக்குள் முதலீடு செய்யலாம் வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு
 119. மார்ச் 31-க்குப் பிறகு ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் 4 ஆண்டு சிறை விரைவில் அவசரச் சட்டம்
 120. பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு நாளையுடன் முடிகிறது
 121. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 11.01.2017
 122. பதிவு செய்தும் ஆதார் எண்- அட்டை பெறாதவர்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் அமைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 123. கல்வி தரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள 10-வது, பிளஸ்-2 மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எச்சரிக்கை
 124. 3 ஆண்டுகளாக தமிழ் படிக்காத மாணவர்கள் தாய்மொழியில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கவேண்டும் அரசுக்கு அறிவுரை கூறும்படி அட்வகேட் ஜெனரலுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 125. தனிநபர் வருமான வரிவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
 126. மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் வகையில் ரேஷன் அட்டைகளில் உள்தாள் ஒட்டப்படும் தமிழக அரசு அதிகாரி தகவல்
 127. TNPSC RECRUITMENT 2016 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - JAILOR | NO. OF VACANCIES 7 | LAST DATE 27.01.2017 | தேர்வு நாள் : 15.04.2017
 128. TNPSC - HIGH COURT SERVICE EXAMINATION - ORAL TEST - POSTPONED | TNPSC உயர்நீதிமன்றப் பணிக்கான நேர்காணல் தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 129. குறைந்த வரிவிதிப்பு இப்போது மிகவும் அவசியம் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்
 130. 8-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் ஹால்டிக்கெட் இன்றுமுதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 131. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1,591 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு அனுமதி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு
 132. 5 ஆயிரம் கி.மீ. தூரம் வரை சென்று இலக்கை தாக்கும் அக்னி-5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
 133. தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பு இன்று முதல் 30-ந்தேதி வரை தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குனர் அறிவிப்பு
 134. கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசு பள்ளிகளில் 1- 12ம் வகுப்பு வரை நடைமுறை படுத்துதல் உள்ளிட்ட 6 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராஜனிடம் கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
 135. PERIYAR UNIVERSITY - Application form for Admission to B.Ed. (Part-Time) Programme – 2016- 2019 DOWNLOAD.
 136. TNOU RECRUITMENT 2016-2017 | TNOU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 17.01.2017
 137. ஆதாருடன் இணைந்த 'ஆப்' அறிமுகம்:போன் இன்றி பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
 138. 3G போனிலும் விரைவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ !!
 139. காசோலை திரும்பி வந்தால் 2 ஆண்டு சிறை, இரு மடங்கு அபராதம் வருகிறது புதிய சட்டத் திருத்தம்
 140. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே கட்டாய தேர்ச்சி மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் பரிந்துரைக்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல்
 141. தமிழகத்தில் 17 துணை சூப்பிரண்டுகள் கூடுதல் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு
 142. வங்கிகள், ஏ.டி.எம்.களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 30-ந் தேதிக்கு பிறகும் நீடிக்கும்?
 143. மார்ச் 2017 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவியல்பாட செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் சேரத் தவறிய தனித்தேர்வர்கள், 26.12.2016 முதல் 03.01.2017 சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகி, பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.125/- ஐச் செலுத்தி தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனஅரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறித்தியுள்ளது.
 144. எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் 26-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
 145. முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, நீதிபதி உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி. உறுப்பினர்கள் 11 பேர் நியமனம் செல்லாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 146. TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN - CERTIFICATE VERIFICATION FOR ORAL TEST WILL BE HELD ON 04.01.2017 | TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN தெரிவிற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
 147. சிபிஎஸ்இ ‘நெட்’ தேர்வுக்கு ஹால் டிக்கெட்
 148. விரிவுரையாளர் நியமன பட்டியல் வெளியீடு | Direct Recruitment for the Post of Senior Lecturer / Lecturer / Junior Lecturer in SCERT 2016 | Provisional Selection List After Second Phase of Certificate Verification
 149. tnpsc தேர்வுக்கால அட்டவணையோடு நிற்கிறது அரசு பணியாளர் நியமனங்களுக்கான அறிவிப்புகள் போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் ஏமாற்றம்
 150. பிடிஎஸ் படிப்புடன் எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவ கவுன்சில் பரிந்துரை
 151. பகுதி நேர பிஇ, பிடெக் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
 152. ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணு முறை மூலம் வழங்க அவசர சட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்
 153. ரூ.5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி விதித்த நிபந்தனை ரத்து
 154. 2017-2018-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான தேசிய நுழைவுத்தேர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
 155. பிப். முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2 செய்முறைத்தேர்வு
 156. 10-ம் வகுப்புக்கு மத்திய கல்வி வாரிய தேர்வு கட்டாயம் அரசுக்கு பரிந்துரை
 157. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST OFFICER/JUNIOR OFFICER | NO. OF VACANCIES 15 | LAST DATE 04.01.2017
 158. TNPL RECRUITMENT 2016 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - OPERATOR | NO. OF VACANCIES 40 | LAST DATE 04.01.2017
 159. LAB ASST RECRUITMENT 2016-2017 | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, UTHANGARAI. | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - LAB ASST | NO. OF VACANCIES 13 | LAST DATE 30.01.2017
 160. தள்ளிவைக்கப்பட்ட அரையாண்டு தேர்வுகள் ஜனவரி 2, 3-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு
 161. தற்காலிக, ஒப்பந்த மற்றும் தொகுப்பூதிய பணி செய்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை அரசு வழங்க கோரிக்கை
 162. அரசு ஊழியர் துறைத்தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்
 163. அரசு பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவு எப்போது வெளியிடப்படும்?