தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 9 | TN GO

தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 1 | TN GO


  1. G.O.(Ms.)No.3Dt: February 02, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி - கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி 2013-14 மற்றும் 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான விளம்பரக் கட்டணச் செலவினம் ரூ.3,54,689/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.